Služby báňské

Nabízíme kompletní báňské služby, spočívající v zajištění provádění hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a souvisejících činností nutných pro zajištění provozu těžebních lokalit.

1. PROJEKČNÍ PRÁCE A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S OTVÍRKOU A DOBÝVÁNÍM LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

 • zpracování geologické dokumentace
 • zpracování dokumentace pro stanovení chráněného ložiskového území
 • zpracování dokumentace pro vynětí ze ZPF, LF
 • zpracování dokumentace pro stanovení DP
 • zpracování projektové dokumentace pro HČ a ČPHZ
 • zpracování dokumentace pro povolení HČ a ČPHZ
 • zpracování dokumentace pro sanace a rekultivace
 • zpracování dokumentace pro likvidaci hlavních důlních děl a lomů
 • dokumentaci těžebních odpadů
 • zpracování kompletní provozní dokumentace lokalit
 • zpracování projektové dokumentace strojních zařízení
 • provádění důlně-měřických prací, zpracování, vedení a uchování důlně-měřičské dokumentace ve smyslu vyhl. ČBÚ č. 435/1992 Sb., v platném znění
 • posouzení stability svahu a skalní stěny
 • zpracování dokumentace BOZP

2. ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU FUNKCÍ

 • závodní dolu
 • závodní lomu s roční těžbou vyšší než 500 000 tun
 • závodní lomu pro činnosti prováděné hornickým způsobem
 • vedoucí likvidace havárie
 • zástupce vedoucího likvidace havárie
 • bezpečnostní technik
 • hlavní důlní měřič
 • báňský projektant
 • střelmistr pro neplynující neuhelné doly
 • střelmistr pro povrchové dobývání
 • projektant strojních zařízení
 • technolog výroby

3. ZAJIŠTĚNÍ PRACÍ SOUVISEJÍCÍCH

 • zpracování dokumentace odpadového hospodářství,včetně dokumentace pro souhlas se zřízením a provozováním zařízení pro využívání odpadů
 • zpracování dokumentace podle zákona o předcházení ekologické újmě
 • zpracování dokumentace k ochraně ovzduší

Pro zajištění uvedených činností je naše společnost vybavena potřebnou geodetickou technikou. GPS Leica, bezhranolovou totální stanicí Leica s laserovým dálkoměrem a skenerem, počítačovou technikou, včetně softwaru ke zpracování grafické a mapové dokumentace, ( KOKEŠ, ATLAS, GEO 5 ) a tisku mapových příloh.

Služby ekonomické

Nabízíme kompletní služby pro živnostníky i společnosti v oblasti účetnictví:

 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování DPH
 • mzdy
 • přiznání k silniční dani
 • přiznání k dani z příjmu právnických osob/ fyzických osob
 • zastupování na úřadech
 • poradenská činnost

Společnost PRO MINE s.r.o. vznikla v roce 2007. Zajišťuje služby a práce pro organizace a firmy, které se zabývají povrchovým i hlubinným dobýváním ložisek nerostných surovin. Naše firma zajišťuje služby prostřednictvím odborníků, kteří vlastní všechna potřebná osvědčení a mají v tomto oboru více než dvacetiletou praxi.

Nabízíme kompletní báňské služby, spočívající v zajištění provádění hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a souvisejících činností nutných pro zajištění provozu těžebních lokalit.

© Copyright 2013 Všechna práva vyhrazena PRO MINE s.r.o.

© SEO Olomouc